AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-75.YIL-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI 17 KALEM STERİLİZASYON MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ

17 Kalem Sterilizasyon Malzemesi Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1336012
1-İdarenin
a) Adı :AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-75.YIL-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :ULUCANLAR CAD. ANKARA HASTANESI GIRISI ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3125959883 - 3123635012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :17 Kalem Sterilizasyon Malzemesi Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 17 Kalem - Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Ankara 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Ayniyat Tüketim, Biyomedikal Tüketim ve Tıbbi Sarf Malzeme Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi :İdarenin vereceği siparişe istinaden, teslim edilecek olan malların tamamı yada istenilen miktar kadar (peyderpey) teslimat yapılacaktır. Siparişte gün belirtilmiş ise istenen günde, gün belirtilmemiş ise en geç 10(On) gün içinde mal, hastanenin İlgili depolarına teslim edilecektir. Teslimatlar en fazla 8 defada gerçekleştirilecektir. Malların teslimat tarihi hiçbir şekilde 31.12.2024 tarihini geçemez. 2-Tüm teslimatlar Mal Alımları İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeliğine göre oluşturulacak muayene ve kabul komisyonunca yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi :15.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): 75.Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satın Alma Birimi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler Tıbbi Cihaz "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında teklif ettiği ürünler için "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
A-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için istekliler TC. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu tevsik edici kayıt belgesi. (ÜTS kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)
b-İsteklinin teklif edilen ürünün, imalatçısı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir ÜTS de kayıtlı olduğunu tevsik kayıt belgesi (ÜTS kayıt zorunluluğu olmaması halinde belge aranmayacaktır.)
c- İhalede varsa teklif edilen ürünlerin güncel T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) /ÜTS kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB’ da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmekte olup ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.
B- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanını verecektir.
C- Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için olduğunu belirtecektir.
D-Biyosidal ürün kapsamında olan kalemlere teklif verecek isteklilerin,. Ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ürün ruhsatı almış olduğuna dair belgesi olmalıdır.
E-İstekliler 5, 7, 12, 13, 15, 16 nolu kalemlere teklif vermeleri durumunda ürünlerin Güvenlik belgesini (MSDS) sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- Teklif verilen tüm kalemler için 1. ve 2. avantajlı firmalar (fiyat yönünden) belirlendikten sonra teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her bir kalem için 2 adet Numune (1adeti teorik ve uygulamalı incelemede kullanılmak ve 1 adeti şahit numune olarak saklanmak üzere) teslim edilecektir Bu inceleme esnasında yeterlilik tespit edilmesi halinde, diğer firmalardan numune istenmeyecektir.
2-Numuneler firmanın isminin yazılı olduğu poşet, torba v.b. içinde, her kalem için ayrı ayrı ve üzerinde İhale Sıra No, ihale listesindeki adı, firma adı belirtilmiş şekilde paketlenecektir. İki nüsha halinde hazırlanmış teslim formu ile kabul edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu İhalede; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü " Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01940905