ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI TIBBİ SARF MALZEME İLE MAGAZİNLİK SATIN ALINACAKTIR

2024 Yılı 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İle 1 Kalem Plastik Magazinlik İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/471283
1-İdarenin
a) Adı:ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No:9 06800 Bilkent/ ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:03125526000 - 772046 - 3125529978
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2024 Yılı 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İle 1 Kalem Plastik Magazinlik İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı:13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme - 1 Kalem Plastik Magazinlik
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ankara Bilkent Şehir Hastanesi - 1-13 Kalemler Tıbbi Sarf Ana Ambarı - 14. kalem Ayniyat Tüketim Depo
ç) Süresi/teslim tarihi:Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden, posta yoluyla veya KEP üzerinden yapılacaktır) doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 180'nci (yüzseksen) gün kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:13.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ankara Bilkent Şehir Hastanesi - Satınalma İhale Toplantı Salonu- Üniversiteler Mah. 1604. Cad. No:9 İdari Bina Kat:1 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesineİhale BazındaBelgeye ait bilgiler “Yeterlik Bilgileri Tablosunda” belirtilmelidir. Teklif edilen ürünler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değilse; “Kapsam Dışı” olduğu “ Yeterlik Bilgileri Tablosunda” veya birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Ürün Barkod/ Ürün Açıklaması” kısmında belirtilmelidir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
TAPDK tarafından verilen Alkol Dağıtım Yetki BelgesiALKOL (ETİL ALKOL) % 70 LİK ALKOL % 70 LİK (ETİL ALKOL)Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
Biyosidal Ürün RuhsatnamesiKLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 1000 ML SOLÜSYON KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 1000 ML SOLÜSYONBiyosidal ürün (Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları) kapsamında olan kalemlere teklif verecek isteklilerin, ürünlere ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı veya tescil belgesini sunmaları gerekmektedir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesiİhale BazındaÜretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olacaktır.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adıİhale/Kısım/KısımlarAçıklamaOrtak Girişimlerde
KatalogASPİRASYON TORBASI 1500 ML ASPİRASYON TORBASI 1500 MLTeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogOKSİJENLİ SU 100 CC OKSİJENLİ SU 1000 CCTeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogBİYOPSİ PANÇ BİYOPSİ PUNCH 4Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogHASTA ALT BEZİ BEL BANTLI PEDİATRİK (TIBBİ AMAÇLI) (SUT KODU OR2140) HASTA ALT BEZİ BEL BANTLI PEDİATRİK NO:2Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogHASTA ALT BEZİ BEL BANTLI PEDİATRİK (TIBBİ AMAÇLI) (SUT KODU OR2140) HASTA ALT BEZİ BEL BANTLI PEDİATRİK NO:1Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogHASTA ALT BEZİ BEL BANTLI PEDİATRİK (TIBBİ AMAÇLI) (SUT KODU OR2140) HASTA ALT BEZİ BEL BANTLI PREMATÜRE BEBEKLER İÇİNTeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogFIRÇA KLORHEKSİDİN EL VE TIRNAK FIRÇASITeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogKLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 1000 ML SOLÜSYON KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 1000 ML SOLÜSYONTeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogSÜT SAKLAMA POŞETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ANNE SÜTÜ SAKLAMA POŞETİTeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogSET DUVAR TİPİ KAPALI SİSTEM OKSİJEN NEMLENDİRME SU SETİTeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogDİSTİLE SU 1000 ML CAM ŞİŞE STERİL DİSTİLE SU 1000 ML CAM ŞİŞE STERİLTeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogALKOL (ETİL ALKOL) % 70 LİK ALKOL % 70 LİK (ETİL ALKOL)Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogSAKŞIN - İRRİGASYON BASINÇLI YIKAMA SETİ BASINÇLI YIKAMA SETİ (SAKŞIN)Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Tıbbi Sarf Ana Ambarı Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
KatalogKUTU PLASTİK MAGAZİNLİKTeknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler Ayniyat Tüketim Deposu'na Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir.Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017932