ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HIRDAVAT, TEMİZLİK, AVADANLIK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

427 KALEM MUHTELİF MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1301727
1-İdarenin
a) Adı:ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:emniyet mahallesi hipodrum caddesi 5 06500 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:03123464000 - 03123352143
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:427 KALEM MUHTELİF MALZEME ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:427 Kalem Muhtelif Malzeme Mal Alımı İşi (Hırdavat, temizlik, avadanlık malzemeleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malzemenin tamamı İdarenin Ankara ili mücavir alan sınırları içerisinde göstereceği yere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Malzemenin tamamı İdarenin Ankara ili mücavir alan sınırları içerisinde göstereceği yere teslim edilecektir. Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihi olacaktır. İşin süresi; işe başlama tarihinden itibaren 45(Kırkbeş) takvim günüdür. Yükleme boşaltma işleri, nakliye giderleri ve bu işlemler esnasında oluşacak her türlü hasardan yüklenici firma sorumlu olup yenileri ile değiştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihi olacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:29.12.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Yeni Hizmet Binası B Blok 7. Kat Yenimahalle / ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Malzemeler Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklere Sahip Olacaktır Teknik Şartnameye Uygunluğunu Belirlemek Amacıyla Tüm Ürünlerin Fiziki Numunesi, Sadece (Makinler ve cihazlar İçin Katalog) İhaleden Önce İdaremizin Karşıyaka Mezarlığında Bulunan Ana Deposuna Tutanak Karşılığında Teslim Edilip İhale Dosyasında Sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01940402