ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZLAR KİRALANACAKTIR

Belediyemiz Tasarrufunda aşağıdaki listede adresi, cinsi, alanı muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen 4 (Dört) adet taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.
1-Kira İhaleleri 12/12/2023 Salı günü saat 14.00’ da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2-İhale suretiyle kiralamasıı yapılacak taşınmazların kira şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde (1.Kat 107 Nolu Oda) görülebilir.
3-İstekliler, ihaleye girebilmek ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.
4-İhaleye iştirak edecek olanlar, her bir taşınmaz yeri için kira şartname bedeli olarak 250,00-TL.(İkiyüzelliTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6- a) İsteklilerin gerçek kişi olması halinde ; İkametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
b) İsteklilerin Tüzel kişi olmaları halinde: Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdr., İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
c) İsteklilerin Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Olması Halinde; Resmi Kurumlardan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul kiralanması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tastikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tastikli imza beyannamesi ve kimlik bilgisi.
7- Taşınmaz kiraları KDV (Katma Değer Vergisi) den muaftır.
8- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise;İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz kiralamasında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN NİTELİKLERİ
SIRAMEVKİ -ADRESCİNSİALANIMUHAMMEN BEDEL
1Şafak Mahallesi Sanayi Sitesi imarın 375 ada ile 908 ada 2 parsel arasında kalan boş alanBoş Alan - Makina Parkı600m28.000,00-TL. (Aylık)
2Şafak Mahallesi Sanayi Sitesi imarın 867. Sokak No:33Dükkan - Demir Atölyesi40m22.500,00-TL. (Aylık)
3Şafak Mahallesi Sanayi Sitesi 867. Sokak No:35Dükkan - Kaporta Boya Atölyesi55m23.000,00-TL. (Aylık)
4Karagedik Aydın Mahalllesi Atatürk Caddesi Eski Belediye Hizmet Binası İç Kapı No:1-2-3Dükkan - Lokanta75m23.000,00-TL. (Aylık)
#ilangovtr BASIN NO: ILN01939232