ANKARA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BMC YEDEK PARÇA ALIMI

BMC Kamyon Yedek Parçaları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/192934
1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124498170 - 3124497124
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : BMC Kamyon Yedek Parçaları
b) Niteliği, türü ve miktarı :
70 Kalem 1645 adet BMC Kamyon Yedek Parçası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları Atölye Müdürlüğü Akköprü/ ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (doksan) takvim günü içerisinde yedek parçalar teslim edilecektir. Yüklenici teslim süresi içerisinde en fazla 2 (iki) parti halinde teslimat yapabilir. 2 (iki) teslimat yapılması durumunda, ilk teslimat 60 (altmış) takvim gün içerisinde ve sözleşme bedelinin %40 (kırk)' ı kadar olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.03.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Türkiye'deki " Eşdeğer Parça İmalatçıları" Sanayi Sicil Belgesini,
b) Yurt dışındaki "Eşdeğer Parça İmalatçıları" İhtiyaç Listesinde belirtilen ve Teklifte bulundukları Yedek Parçaların imalatçısı olduklarını belgeleyen, kendi ülke mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş "İmalatçı Belgesini" ihalede beyan edecektir.
1-İstekliler, aşağıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri ihalede beyan edecektir :
1.1. Orijinal Parça İmalatçısının Yetkili Satıcıları, orijinal parça imalatçısı tarafından verilen “Yetkili Satıcılık Belgesini” beyan edecektir; Yetkili satıcının yetki verdiği firmalar ise, hem yetkili satıcıdan aldığı “yetki belgesi”ni, hem de orijinal parça imalatçısı tarafından kendi yetkili satıcısına verilen “yetki belgesini” ihalede beyan edecektir.
1.2. Eşdeğer Parça Yetkili Satıcıları;
a) Türkiye’deki Eşdeğer Parça İmalatçılarından alacakları yetkili satıcılık belgesiyle birlikte ihale dokümanının 7.5.3.4. maddesinde istenilen yurt içi imalatçıya ait diğer belgeleri;
b)Yurtdışındaki “Eşdeğer Parça İmalatçılarından” alacakları yetkili satıcılık belgesiyle birlikte ihale dokümanının 7.5.3.4. maddesinde istenilen yurt dışı imalatçıya ait diğer belgeleri ihalede beyan edecektir.
2- İstekli Türkiye'de serbest bölgede imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler :
2.1. İstekli Türkiye'de serbest bölgede imalat yapıyorsa; a) “Sanayi Sicil Belgesi” b) Serbest Bölge Faaliyet Belgesini, c) “TSE Uygunluk Belgesini” veya standardı olmayan malzemeler için “TSEK Kalite uygunluk belgesini” veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgelerini ve bu kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak teyit yazısı ile birlikte beyan edecektir.
3-Yabancı İstekliler, Türkiye’de mümessili olduğunu gösteren “Yetkili Mümessillik Belgesi”ni ihalede beyan edecektir. Bu Mümessil, malzemenin garanti süresi boyunca imalat, malzeme, montaj hataları, yanlış malzemenin verildiğinin anlaşılmasından ötürü yenisiyle değiştirilmesi hususunda sorumlu olacaktır.
İhalede sunulacak tüm belgelerin ihale tarihinde geçerliliği olacaktır.
-İstekliler yukarıda sayılan belgelerden durumlarına uygun olanlarını "yeterlik bilgileri tablosunda" beyan etmek ve talep edildiğinde idareye sunmak zorundadır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Türkiye’deki “Eşdeğer Parça İmalatçıları” ; “Sanayi Sicil Belgesi” ile birlikte imal edilen yedek parçalara ait TSE standardı olan malzemeler için “TSE Uygunluk Belgesini,” veya standardı olmayan malzemeler için “TSEK Kalite Uygunluk Belgesini” ihalede beyan edecektir.
2- Yurt dışındaki “Eşdeğer Parça İmalatçıları” ; teklifte bulundukları malzemelerin imalatçısı olduklarını belgeleyen, kendi ülke mevzuatlarına uygun olarak düzenlenmiş “İmalatçı Belgesi “ ile birlikte Yurt dışında imal edilen yedek parçalara ait Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgelerini ve bu kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak teyit yazısını ihalede beyan edecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
-Parça İmalatçıları veya Yetkili Satıcıları parçalarda veya parça numaralarında yapılan değişikliği gösteren belgeleri ve geçiş listelerini ihalede beyan edecektir.
-Teknik Dokümanlar Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterleri arasında yer alacak ve teknik değerlendirmeye esas olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü araç ve iş makinesinin yedek parçalarının imali veya satışı Her türlü araç ve iş makinesinin yedek parçalarının imali veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01987806