BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAZİPAŞA MAH. 155093 ADA 3 PARSELDE ARSA SATIŞI İLAN

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 155093 Ada 3 Parsel üzerinde bulunan 5862,56 m²’lik arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde satılacaktır.
Taşınmazın satış ihalesi Beypazarı Belediyesi İhale Odasında (Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cad. No:49/1 PK: 06730 Beypazarı/ANKARA) Encümenimizce 18.12.2023 Tarihinde Saat: 14.06’ da yapılacaktır.
Muhammen Bedel: 7.914.456,00-TL olup, Geçici Teminat:%3 237.434,00-TL dir.
İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
1) Teklif mektubu
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
4) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgâh Belgesi)
5) İsteklinin ve istekliyi temsile yetkili kişinin, Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
6) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
7) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
8) İsteklinin ve istekliyi temsile yetkili kişinin, İhale yasaklısı olmadığına dair ekap belgesi,
9) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
10) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

Taşınmazların ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (teklif mektupları iç zarfa koyulacak, ağzı kapatılıp teklif sahibi tarafından imzalanacak ve diğer ihale evrakı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır. İç ve dış zarfların üzerine teklif veren kişi yâda kuruluşun ismi ve irtibat telefonu yazılacaktır.) 18.12.2023 tarihine rastlayan Pazartesi günü ihale saatine kadar Beypazarı Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11) Şartname bedeli 250,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.
12) Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
13) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN01939607