DEVLET HASTANESİ-ANKARA PURSAKLAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE SARF MALZEMELERİN ALIMI

HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE SARF MALZEMELERİN ALIM I mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/181287
1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HASTANESİ-ANKARA PURSAKLAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Mimar Sinan Mah. Çağatay Sok. No:39 Ulus Pursaklar/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3125097000 - 3123103004
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE SARF MALZEMELERİN ALIM I
b) Niteliği, türü ve miktarı:11 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ İLGİLİ DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi:Yüklenici malı idarenin siparişi doğrultusunda teslim edecektir. Telefon, faks veya e mail yoluyla yapılan siparişler en geç 10 (On) iş günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan mal teslim edemez. Sözleşmenin süresi 31.05 2025 tarihine kadar teslim edilmek zorundadır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Mimar Sinan Mah. Çağatay Sok. No:39 Pursaklar /ANKARA, Pursaklar Devlet Hastanesi Konferans Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ürün teklif edecek olan istekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.04.2022 tarih ve 722 sayılı yazı ile yayımlanan 2022/2 Sayılı Genelgenin 2.2 maddesi gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini teklifleri ile birlikteYeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir.
İstekliler teklifleri ile birlikte; firmalarının ve teklif etmiş oldukları ürünün/cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne kayıtlı olduğunu, Üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün/cihazın TİTUBB veya ÜTS kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB veya ÜTS’ ne kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi’ne ait internet sayfasından alacakları TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını Yeterlilik Bilgileri Tablosunda veya Teklif Cetvelinde belirtecektir.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
3)İstekliler, teklif edeceği ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sıra numaralarını yazacaklardır.
İstekliler, yukarıda yer alan belgelerle ilgili bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunun, Diğer Belgeler bölümüne beyan edeceklerdir.
İhale sonrasında “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim Tebligatı”na müteakip idareye ilgili evraklar teslim edilecektir.
4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
İstekliler, varsa Yerli Malı Belgesine ilişkin bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunun, Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler – Yerli Malı Belgesi-İdari Şartnamenin 35.3.1. Maddesi bölümüne beyan edeceklerdir.
İhale sonrasında “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim Tebligatı”na müteakip idareye Yerli Malı Belgesi teslim edilecektir.
5) Sağlık Bakanlığı 2022/01 Genelgesi Gereği “Satış Merkezi Yetki Belgesi”.
İstekli firmalar "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında Elektronik İhale dosyasında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'ne ait bilgilerini Yeterlik Bilgileri Tablosu 7.1.ı. bölümüne Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi bölümlerine beyan edecek olup ihale sonrasında Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim tebligatına müteakip idareye ilgili evrak aslı veya noter onaylı sureti idareye teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ye kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya italatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İsteklilerden teklif ettikleri ürün/ürünler ile ilgili numune (ihale günü teslim edilmeyecek) ihale sonrası avantajlı teklif sırasına göre gerek görülmesi halinde EKAP üzerinden yapılacak tebligat ile istenecektir. İstenen numune/numuneler ile birlikte her kalem için üç nüsha düzenlenmiş numune teslim ve değerlendirme formu ihale yetkilisine teslim edilecektir.
Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde;
İhalenin Adı, İhale Numarası, İhale Kalem Sıra No, Numunenin İhale Listesindeki Adı, UBB Kodu, UBB Kodu yoksa kapsam dışı olduğu ve Firma Adı belirtilecektir.
Numunelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak teslim edilmemesi durumunda numune verilmediği kabul edilecek ve ilgili kaleme istekli tarafından verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale için verilecek olan sarf malzeme numuneleri yapılacak olan teknik şartnameye uygunluk çalışmalarında kullanılacaktır. Kullanılmayan numuneler, karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Hastane Satın Alma Biriminden teslim alınacaktır. (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere şahit numune olarak idarede alıkonulan numuneler hariç bu numuneler depoya teslim edilecek.). Kullanılan, denenen, fonksiyon testine giren ve/veya karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
İstekliler teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif mektubunda kabul ve taahhüt etmektedir. İhale komisyonu tarafından numune incelemesi sırasında tespit edilemeyen kusurlar muayene komisyonu tarafından tespit edilebilecek olup ihale komisyonunca yapılan numune incelemesi sonucu malzemenin satın alındığı gerekçesiyle istekliler bir hak talebinde bulunamaz.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995425