EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KABLO SATIN ALINACAKTIR

Metro İşletme Şube Müdürlüğü Elektrik Sistemlerde Kullanılmak Üzere DC Kablo Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/489208
1-İdarenin
a) Adı:EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Ankara Metrosu İşletmesi Bakım Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 06370 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3123541063/3110 - 3123858434
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Metro İşletme Şube Müdürlüğü Elektrik Sistemlerde Kullanılmak Üzere DC Kablo Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:1000 Metre, Mal Alımı Metro İşletme Şube Müdürlüğü Elektrik Sistemlerde Kullanılmak Üzere DC Kablo Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ankara Metrosu İşletmesi Bakım Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9- 06370 Macunköy -Yenimahalle/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde işe başlanılacak olup, Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapılabilir. Ancak, malın tamamını ihale dokümanına uygun olarak işe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde idareye teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.05.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Satınalma Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 (Metro İşletme ve Bakım Merkezi) 2. Kat Toplantı Salonu - 06370 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge AdıAçıklamaOrtak Girişimlerde
IEC 60502 standardına uygun olacaktır.Üçüncü raylara 750 VDC elektrik enerjisinin aktarımı için kullanılan 1x300/9 mm² (1,8/3 kV), bakır, halojensiz, siyah renkteTek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021760