ERİŞKİN HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KIRTASİYE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

74 KALEM KIRTASİYE MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1292783
1-İdarenin
a) Adı:ERİŞKİN HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:ADNAN SAYGUN CD. 06100 SIHHİYE ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3123051105 - 3123114192
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:74 KALEM KIRTASİYE MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı:(74) KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kırtasiye Malzeme Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi:Söz konusu 449872 ve 490661 Kodlu malzemelerin siparişi üç seferde verilecek olup, ilk siparişi sözleşmeyi takiben derhal; ikinci siparişi 2024 yılı Haziran ayı içerisinde; üçüncü siparişi 2024 yılı Eylül ayı içerisinde verilecektir. Diğer tüm kalemlerin siparişi iki seferde verilecek olup, ilk siparişi sözleşmeyi takiben derhal; ikinci siparişi 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde verilecektir. İdare taahhüt bedeli 50.000,00.-TL. ve altında kalan, miad sorunu olmayan malzemelerin tamamının siparişini vermekte serbesttir. -Sipariş yazısının tebliğinden itibaren teslim süresi 30 İş Günü olarak değerlendirilecektir -Talep miktarındaki değişiklik siparişin öne veya arkaya alınmasını gerektirirse, bu durum en az 15 (onbeş) gün öncesinden yükleniciye bildirilir. -Teslimatlar 14.12.2024 tarihini geçmeyecektir. -Yasal ve ek süre içerisinde yüklenici tarafından sipariş taahhüdü yerine getirilmedikçe aynı ürün için sonraki sipariş verilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takiben belirtilen süreler içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.12.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
(H.Ü. Kodu: 400619) BİLEKLİK TERMAL HASTA İÇİN 25 X 279 MM. ( +/- 10 MM. )
Belge AdıAçıklama
ANTİALERJİK VE ANTİMİKROBİYAL OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEÜrün antialerjik ve antimikrobiyal özellikte olmalı ve bu durum beyan edilip belgelenmelidir.
HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygunluk beyanı.Hasta bileklikleri, HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk üretici tarafından beyan edilmiş olmalıdır.
(H.Ü. Kodu: 491026) BİLEKLİK PREMATÜRE MAVİ 13.2 CM (±2 CM)
Belge AdıAçıklama
ANTİALERJİK VE ANTİMİKROBİYAL OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEÜrün antialerjik ve antimikrobiyal özellikte olmalı ve bu durum beyan edilip belgelenmelidir.
HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygunluk beyanı.Hasta bileklikleri, HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk üretici tarafından beyan edilmiş olmalıdır.
(H.Ü. Kodu: 491027) BİLEKLİK PREMATÜRE PEMBE 13.2 CM (±2 CM)
Belge AdıAçıklama
ANTİALERJİK VE ANTİMİKROBİYAL OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEÜrün antialerjik ve antimikrobiyal özellikte olmalı ve bu durum beyan edilip belgelenmelidir.
HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygunluk beyanı.Hasta bileklikleri, HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk üretici tarafından beyan edilmiş olmalıdır.
(H.Ü. Kodu: 491028) BİLEKLİK YENİDOĞAN PEMBE 15.4 CM (±2 CM)
Belge AdıAçıklama
ANTİALERJİK VE ANTİMİKROBİYAL OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEÜrün antialerjik ve antimikrobiyal özellikte olmalı ve bu durum beyan edilip belgelenmelidir.
HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygunluk beyanı.Hasta bileklikleri, HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk üretici tarafından beyan edilmiş olmalıdır.

(H.Ü. Kodu: 491029) BİLEKLİK YENİDOĞAN MAVİ 15.4 CM (±2 CM)
Belge AdıAçıklama
ANTİALERJİK VE ANTİMİKROBİYAL OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEÜrün antialerjik ve antimikrobiyal özellikte olmalı ve bu durum beyan edilip belgelenmelidir.
HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygunluk beyanı.Hasta bileklikleri, HIPAA (Health Insurance Portabilitiy and Accountability Act) veya JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’ hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk üretici tarafından beyan edilmiş olmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941831