GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 67 KALEM İLAÇ ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/499729
1-İdarenin
a) Adı : GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi : GN.DR.TEVFIK SAGLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123042406 - 3123042250
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : GÜLHANE EAH 67 KALEM İLAÇ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
67 KALEM İLAÇ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici/Yükleniciler ihale konusu ürünleri hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edeceklerdir. Yüklenicinin teslim ettiği malzemelerin boyutlarına göre idare personelinin gösterdiği yere gösterdiği şekilde yerleştirilecek teslimat kabul buna göre yapılacaktır. Malzeme teslimatları en az 20 (yirmi) gün öncesinden idarenin siparişine müteakip istenilen miktarda istenilen tarihte teslimat yapılacaktır. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak ve bu süre hiçbir şekilde 31 Aralık 2024 tarihini geçmeyecektir. Taşınır iş ve işlemler birimi tarafından 5 Kasım 2024 tarihine kadar teslim edilmeyen malzemeler için sipariş çekilmemiş olsa dahi yüklenici firma, hastane deposu ile iletişime geçerek en geç 20 Kasım 2024 tarihinde malın tamamını idareye teslim edecektir. Teslimat esnasında malzemelerin indirilmesi, her türlü hammaliye ve nakliye ile gerekmesi halinde forklift temini yükleniciye aittir.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
SAĞLIK BAKANLIĞI ECZA DEPOSU RUHSATI İhale Bazında İsteklinin ilaç deposu olması halinde Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatı, imalatçı olması halinde imalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, ithalatçı olması halinde ise ithalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, Beslenme ürünü ve Mamalara Medikal firmalarda T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri Yeterlilik Bilgileri tablosunda belirteceklerdir. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02020722