POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAZİNE TAŞINMAZMALLARIN SATIŞ İLANI

İLİ : ANKARAİLÇESİ : POLATLI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLARIN
SIRA NO :MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ
M2
HazineVASFIİMARTAHMİNİGEÇİCİ TEMİNATİHALENİNİHALENİN
NONOHissesiDURUMUBEDELBEDELİTARİHİSAATİ
1Adatoprakpınar113710.321,47TamHali Araziİmarsız1.858.000,00 TL557.400,00 TL27.06.202409:30
2Adatoprakpınar11716.412,07TamHali Araziİmarsız1.155.000,00 TL346.500,00 TL27.06.202409:40
3Adatoprakpınar15015.012,35TamArsaİmarsız903.000,00 TL270.900,00 TL27.06.202409:50
4Adatoprakpınar15136.599,01TamArsaİmarsız1.188.000,00 TL356.400,00 TL27.06.202410:00
5Eskikarsak142188.070,34TamHam Toprakİmarsız2.050.000,00 TL615.000,00 TL27.06.202410:10
6Eskipolatlı1541418.189,27TamTarlaİmarsız655.500,00 TL131.100,00 TL27.06.202410:20
7Eskipolatlı1552316.407,35TamTarlaİmarsız984.500,00 TL196.900,00 TL27.06.202410:30
8Eskipolatlı1571912.234,98TamTarlaİmarsız612.000,00 TL122.400,00 TL27.06.202410:40
9Gedikli21091.000,00TamArsaKonut İmarlı1.100.000,00 TL330.000,00 TL27.06.202410:50
10Gedikli210101.000,00TamArsaKonut İmarlı1.100.000,00 TL330.000,00 TL27.06.202411:00
11Gedikli212111.000,00TamArsaKonut İmarlı1.100.000,00 TL330.000,00 TL27.06.202411:10
12Gedikli14040512.668,24TamArsaTarım ve Hayvancılık Tesis Alanı3.202.000,00 TL960.600,00 TL27.06.202411:20
13Gedikli1404071855,81TamArsaKonut İmarlı1.030.000,00 TL309.000,00 TL27.06.202411:30
14Gedikli1404092760,40TamArsaKonut İmarlı913.000,00 TL273.900,00 TL27.06.202413:30
15Hacıosmanoğlu1943936,58TamArsaİmarsız170.000,00 TL51.000,00 TL27.06.202413:40
16İnler15211.086,44TamHam Toprakİmarsız280.000,00 TL84.000,00 TL27.06.202413:50
17Karabenli103444.218,29TamArsaİmarsız1.060.000,00 TL318.000,00 TL27.06.202414:00
18Karakaya15811461,44TamArsaİmarsız140.000,00 TL42.000,00 TL27.06.202414:10
19Kayabaşı13472.240,00TamArsaİmarsız672.500,00 TL201.750,00 TL27.06.202414:20
20Kayabaşı13672.011,13Tam1 Katlı Kerpiç Ev, Garaj ve Arsasıİmarsız610.000,00 TL183.000,00 TL27.06.202414:30
21Kayabaşı1368597,77Tam1 Katlı Kerpiç Garaj ve Arsasıİmarsız180.000,00 TL54.000,00 TL27.06.202414:40
22Kayabaşı1392361,94TamArsaİmarsız109.000,00 TL32.700,00 TL27.06.202414:50
23Kayabaşı15933596,72Tam1 Katlı Kargir Ahır, Garaj ve Arsasıİmarsız179.500,00 TL53.850,00 TL27.06.202415:00
24Kayabaşı16423.154,69TamHali Araziİmarsız316.000,00 TL94.800,00 TL27.06.202415:10
25Kayabaşı19436.536,00TamHali Araziİmarsız1.961.000,00 TL588.300,00 TL27.06.202415:20
26Kocahacılı194432.296,55TamHam Toprakİmarsız100.000,00 TL30.000,00 TL28.06.202409:30
27Kocahacılı194445.057,62TamTarlaİmarsız210.000,00 TL63.000,00 TL28.06.202409:40
28Kocahacılı22071.891,54TamKerpiç Evİmarsız570.000,00 TL171.000,00 TL28.06.202409:50
29Kocahacılı220201.695,84TamKerpiç Evİmarsız510.000,00 TL153.000,00 TL28.06.202410:00
30Kocahacılı24114.050,25TamArsaİmarsız1.220.000,00 TL366.000,00 TL28.06.202410:10
31Kocahacılı24123.288,52TamArsaİmarsız990.000,00 TL297.000,00 TL28.06.202410:20
32Kocahacılı24151.396,53TamHam Toprakİmarsız420.000,00 TL126.000,00 TL28.06.202410:30
33Kocahacılı24211.513,14TamArsaİmarsız455.000,00 TL136.500,00 TL28.06.202410:40
34Kocahacılı24222.187,28TamArsaİmarsız660.000,00 TL198.000,00 TL28.06.202410:50
35Kocahacılı24823.863,783609 / 3725Arsaİmarsız1.125.000,00 TL337.500,00 TL28.06.202411:00
36Kocahacılı25215.590,54TamArsaİmarsız1.680.000,00 TL504.000,00 TL28.06.202411:10
37Kocahacılı25413.271,06TamArsaİmarsız990.000,00 TL297.000,00 TL28.06.202411:20
38Kocahacılı26731.930,39TamArsaİmarsız580.000,00 TL174.000,00 TL28.06.202411:30
39Sivri1321217.008,38TamHam Toprakİmarsız1.753.000,00 TL525.900,00 TL28.06.202414:00
40Sivri150106.032,36TamHam Toprakİmarsız1.509.000,00 TL452.700,00 TL28.06.202414:10
41Yeniköseler13921.600,00TamDepo ve Arsasıİmarsız530.000,00 TL159.000,00 TL28.06.202414:20
42Yeniköseler180151.382,14TamArsaİmarsız277.000,00 TL83.100,00 TL28.06.202414:30
43Yeniköseler20112297,37TamArsaİmarsız63.600,00 TL19.080,00 TL28.06.202414:40
44Yenimehmetli169161.460,28TamHam Toprakİmarsız73.500,00 TL22.050,00 TL28.06.202414:50
45Yenimehmetli1011963.994,34TamHali Araziİmarsız1.332.000,00 TL399.600,00 TL28.06.202415:00
46Yeşilöz1458184,71TamArsaİmarsız28.000,00 TL8.400,00 TL28.06.202415:10
47Yeşilöz15221.611,88TamArsaİmarsız245.000,00 TL73.500,00 TL28.06.202415:20
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların, belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Polatlı Kaymakamlık Binası 1. Kat Kaymakamlık Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a- Geçici teminat bedelinin Polatlı MalMüdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Polatlı Şubesi TR 8400 0100 0011 0000 1000 5021 İBAN'a (Bankaya yatırılan geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğünden onaylatılması gerekmektedir.) veya Polatlı Malmüdürlüğü Veznesine yatırılıp, makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerin herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit Yazısı'nın da ibrazı gerekir.) belgesini ibraz etmeleri,
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler [email protected] adresinden görülebilir.
TEL:(312)6230048 İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02043871