SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 9 KISMİ GRUPTA 151 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI

9 Kısmi Grupta 151 Kalem Spor Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/224767
1-İdarenin
a) Adı:SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:TEKNIKOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122022701 - 3122120284
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:9 Kısmi Grupta 151 Kalem Spor Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:9 Kısmi Grupta 151 Kalem Spor Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Merkez Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi:9 Kısmi Grupta bulunan 151 Kalem Spor Malzemesi alımı ihalesi sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonra teslim programı aşağıda düzlenmiştir. 1.Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü 2. Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü 3. Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü 4.Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü 5. Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü 6. Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü 7.Kısmi Grup Malzemeleri 21 Takvim Günü 8.Kısmi Grup Malzemeleri 21 Takvim Günü 9.Kısmi Grup Malzemeleri 30 Takvim Günü
d) İşe başlama tarihi:İhale sonrası sözleşme imzaladıktan sonra başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Teknikokullar/Ankara


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a. En avantajlı teklif veren, 1. ve 2. istekli firmalardan, teknik şartnamedeki istenilen özelliklere göre;
1. Kısmi Grup: Grupta bulunan 4 kalem malzeme numunelerinin tamamını,
2. Kısmi Grup: Grupta bulunan 44 kalem malzeme numunelerinin tamamını,
3. Kısmi Grup: Grupta bulunan 14 kalem malzeme numunelerinin tamamını,
4. Kısmi Grup: Grupta bulunan 30 kalem malzeme numunelerinin tamamını,
5. Kısmi Grup: Grupta 1., 2., 3., 5. ve 6. kalemlerde bulunan (5 kalem) malzemelerin numunelerinin tamamı / 4. Kalemde bulunan (1 kalem) malzemenin tanıtım broşürü veya kataloğunu,
6. Kısmi Grup: Grupta bulunan 1 kalem malzemenin tanıtım broşürü veya kataloğunu,
7. Kısmi Grup: Grupta bulunan 4 kalem malzeme numunelerinin tamamını,
8. Kısmi Grup: Grupta bulunan 29 kalem malzeme numunelerinin tamamını,
9. Kısmi Grup: Grupta bulunan 19 kalem malzeme numunelerinin tamamını, değerlendirilmesi için ihale komisyonuna sunacaktır.
b) Teslim edilen numuneler, tanıtım broşürü veya katalogların üzerine istekli firmaların bilgileri yer alacaktır.
c) İdare tarafından numuneler, tanıtım broşürü veya kataloglar firmalardan teslim tutanak ile teslim alınacak olup, teslim tutanağı iki nüsha olarak düzenlenecek olup, bir nüshasını teslim eden firmaya verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörden alınmış "Spor Malzemeleri" alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01990744