SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1406 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi : [email protected]
e) İlgili personel : Emre FİDAN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık ve Ahi Evran Mahallelerinde Bulunan 2 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 05.03.2024-06.03.2024 tarihlerinde saat 15:00’de Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

S.N.MahalleAdaParselAlan(m²)Muhammen
Bedeli - ₺
İhale Tarihiİhale
Saati
1Saraycık Mahallesi10216169.670,94127.500.000,0005.03.202415:00
2Ahi Evran (Tapu Sicilinde Yeni Cimşit) Mahallesi309317.236,0072.850.000,0006.03.202415:00

İmarDurumu: Değerleme konusu taşınmaz (102161 Ada 6 Parsel); İmar durumu incelendiğinde taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, E:1.70 , Yençok:9 Kat, konut+ticaret alanı kullanım kararlı yapılaşma şartlarına haizdir.
Değerleme konusu taşınmaz (3093 Ada 1 Parsel); İmar durumu incelendiğinde taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, E:1.20 , Yençok:4 Kat, ticaret alanı kullanım kararlı yapılaşma şartlarına haizdir.
3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 05.03.2024-06.03.2024 tarihlerinde saat 15:00 de yapılacaktır. Teklifler ihale günü ihale saatinden önce en geç saat 12:00 ‘ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
f) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01988498