T.C. ANKARA 18. AİLE MAHKEMESİNDEN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO : 2023/910 Esas

DAVALI : MOHAMMED MAJD DARHABANI
Davacı AYA DARHABANI tarafından aleyhinize açılan yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizi davasının ara kararı nedeniyle;
Davacı vekili dilekçesinde özetle; Suriye İkinci Şeri mahkemesinde yürütülen boşanma davasında tarafların boşanmalarına kesin olarak karar verildiğini dolayısıyla tanıma ve tenfizin şartlarının oluştuğunu ve davalarının kabulüne karar verilmesini vekaleten talep etmiştir.
Davalı MOHAMMED MAJD DARHABANI'nın Suriye'de yaşadığı mahkememize bildirilmiş olmakla; Suriye ile 2012 yılından bu yana diplomatik ilişkiler askıya alındığından dava dilekçesi ve ön inceleme / tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Belirtilen gün ve saat olan 25/06/2024 günü saat 09:43'te sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yargılamaya devam edilebileceği, hüküm verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona ermesiyle katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek yokluğunuzda karar verilebileceği, tahkikatın ertelenmesi halinde davetiye gönderilmeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede cevap dilekçesi verebileceğiniz, dilekçenizde gösterdiğiniz ve henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, aksi halde o delilden vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı,
Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.15/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019155