T.C. ANKARA 18. AİLE MAHKEMESİNDEN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO : 2022/710

KARAR NO : 2023/813
Mahkememizin 2022/710 esas sayılı dosyasında, davalı Claudia ZEYBİY' in, yapılan tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni veya işyeri tespit edilememesi nedeniyle, yapılan yargılama sonucunda verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
DAVACI : MURAT BURKAY - 36004012398Bademlik Mah. Bademlik Cad. No:42 Tatlıcı Fatih Usta Keçiören/ ANKARA
DAVALI : CLAUDİA ZEYBİY - SAFRUPHOLM 1, 24986 SATRUP KİEL / ALMANYA
DAVA : YABANCI MAHKEME BOŞANMA İLAMININ TANINMASI
DAVA TARİHİ : 19/10/2022
KARAR TARİHİ : 14/11/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan yabancı mahkeme boşanma ilamının tanınması davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
HÜKÜM :
Davanın5718 Sayılı MÖHUK' un 50-58 maddeler gereğince kabulüne;
1-36004012398 T.C. Kimlik nolu, Saim ve Saime'den olma, 01/02/1969 doğumlu Bingöl ili Merkez ilçesi Olukpınar Mah. Cilt No : 73 Hane No :32 BSN : 59'da kayıtlı olan davacı MURAT BURKAY ile Almanya uyruklu, 24/05/1977 doğumlu, Jürgen Augst Andreas ve Christa Maria kızı davalı CLAUDİA ZEİBİG' in Kiel Yerel Mahkemesinin 54 F 19405 sayılı 24/05/2006 tarihinde kesinleşen ilamı ile boşandıklarının TANINMASINA,
2-Karar kesinleştiğinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne re'sen gönderilmesine,
3-Karar tarihi itibari ile alınması gereken 269,85 TL peşin karar harcının başlangıçta peşin alınan 80,70 TL'den mahsubu ile noksan kalan 189,15 TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
4-Davacı MURAT BURKAY tarafından yapılan yargılama giderlerinden; 161,40 TL başvurma ve peşin harç, 7.106,20 TL tebligat / posta / bilirkişi / ilanen tebligat ücreti ile 1.012,89 TL noter gideri olmak üzere toplamda 8.280,49 TL'nin davalıdan tahsili ile davacı MURAT BURKAY' a ödenmesine,
5-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına,
6-HMK. 333. maddesi uyarınca artan gider avansının karar kesinleştiğinde re'sen davacıya iadesine,
Dair, davacı asilin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinafı kabil olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 15/11/2023
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/11/2023
Not: 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941453