T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO : 2023/182

DAVALI : NAZİF ERBAŞ Hacılar Mah 986/1. Sok No:1/12/21 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce 19/03/2024 günü saat: 09:50'de yapılacak ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, HMK 139 maddesi gereğince "Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği'' ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941250