T.C. ANKARA 27. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO : 2022/153 Esas

ADRESİ MEÇHUL DAVALI : ELMAS KIZMAZ Bahçelerüstü Mah. Şehit İdris Yılmaz Cad. No:47/10 Mamak/ ANKARA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;
24/11/2022 tarihli Bilirkişi Raporunda özetle;
''SONUÇ: Hukuki durumun tayin ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere;
Davacı Kurumun yersiz ödenen yetim aylıklarına ilişkin 05.11.2016 takip tarihi itibariyle 88.686,17 TL asıl ve 59.701,44 TL işlemiş faiz tutarı olmak üzere toplam 148.387,61 TL alacağı bulunduğu, davalı Kurum tarafından Ankara Batı İcra Dairesinin 2020/26309 Esas sayılı dosyası ile başlatılan takibe davalının vaki itirazın bu miktarlar üzerinden iptali ile takibin devamı gerektiği sonuç ve kanısına varıldığını, Sayın Mahkemeye saygıyla arz ederim.'' ifadelerine yer verilmiştir.
Duruşma Günü: 21/12/2023 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941076