T.C. ANKARA 3. İDARE MAHKEMESİNDEN TEBLİGAT İLANI

ESAS NO :2016/4881

KARAR NO :2017/929

Mahkememize ait E:2016/4881 sayılı dava dosyasında; davacı Ünal Uyar tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan dava dosyasında, Danıştay İkinci Daire Başkanlığı'nın 20/06/2023 gün ve E:2023/2009 K:2023/3662 sayılı kararı bilinen adreslerine tebliğ edilmemiş olup, yapılan adres araştırmalarında da mevcut adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Bu nedenle, davacının tebliğe elverişli adresinin mahkememize bildirilmesi gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca Danıştay İkinci Daire Başkanlığı'nın 20/06/2023 gün ve E:2023/2009 K:2023/3662 sayılı kararı İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941070