T.C. ANKARA BATI 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TEBLİGAT İLANI

Esas No : 2023/751

Karar No : 2024/48 Sanık : Ömer Berat TÜRKER, Hüseyin ve Mine oğlu, 14/09/2000 Altındağdoğumlu, Ostim Osb 1240. Sokak No: 2-A/44 Yenimahalle/ANKARA
Suç : Hükümlü veya tutuklunun kaçması
Suç Tarihi : 17/08/2023
Karar Tarihi : 17/01/2024
Verilen Hüküm : 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve
cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddesi gereğince Ankara ilinde yayınlanan yerel bir gazete ve bir yerel internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer asliye ceza mahkemesine veya cezaevi idaresine yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü olarak başvuruda bulunmak suretiyle CMK'nun 252/1.maddesi gereğince itiraz yolunun açık olduğu, itiraz edilmesi halinde mahkememizce verilen bu karar ile bağlı olmaksızın duruşma açılmak suretiyle yargılamaya devam olunacağı, ancak itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde CMK'nun 251/3.fıkrası gereğince yapılan indirimin korunacağı, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02036546