TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETÇİLERİN MEMNUYETİNE YÖNELİK ANKET YAPMAK VE REHBERLİK HİZMETİ ALINACAK

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETÇİLERİNİN MEMNUYETİNE YÖNELİK ANKET YAPMAK VE REHBERLİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/697415
1-İdarenin
a) Adı:TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
b) Adresi:Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi 98 06070 ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3123847325 - 3123840285
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETÇİLERİNİN MEMNUYETİNE YÖNELİK ANKET YAPMAK VE REHBERLİK HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETÇİLERİNİN MEMNUYETİNE YÖNELİK ANKET YAPMAK VE REHBERLİK HİZMET ALIMI(Götürü Bedel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANLARI
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.07.2024, işin bitiş tarihi 30.11.2024
d) İşe başlama tarihi:01.07.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.06.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Tarım ve Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No:98 Teras kat Toplantı Salonu Altındağ-ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Yaban Hayatı Sahalarında /Milli Parklar ve Tabiat Parklarında/ Sulak alanlarda herhangi bir çalışma yapmış olmak, Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışmalarına katılmış olmak, Orman Amenajman Planı ve herhangi Hazırlama bir Ormancılık faaliyetlerinde çalışmış olmak yada Orman Genel Müdürlüğü ve/veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilen proje veya danışmanlık işlerinde çalışmış olmak.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039440