ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTEİ REKTÖRLÜĞÜ / DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI TAHTA ( 2 KALEM ) ALIMI

AKILLI TAHTA ( 2 KALEM ) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/225093
1-İdarenin
a) Adı:ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTEİ REKTÖRLÜĞÜ / DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Ayvalı Mah Gazze Cad. No: 7 C Blok Kat 5 06050 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3129061286 - 3129062976
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:AKILLI TAHTA ( 2 KALEM ) ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:10 KALEM 65'' AKILLI TAHTA VE SÜRGÜLÜ SİSTEM / 2 KALEM 75'' AKILLI TAHTA VE SÜRGÜLÜ SİSTEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Dil Eğitimi uygulama ve Araştırma Merkezi Ayniyat Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi:İdarenin, işe başlanılmasından itibaren ilgili kalemlerin teslimi ile ilgili bir talebi olması durumunda, siparişin yükleniciye tebliğ edildiği tarihi izleyen 10 (on) takvim günü içerisinde malzemeler ayniyat deposuna belge karşılığı teslim edilecektir. Siparişin yükleniciye tebliğ edildiği tarihte sözleşmenin bitimine 10 (on) takvim gününden az süre kalması ve idaremizin ilgili kalemlerin teslimine ilişkin talebinin olmaması gibi durumlarda sözleşmenin süresi olan 45 (kırkbeş) takvim günü aşılmayacak ve malzemeler bu süre içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalandığı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ayvalı Mahallesi Gazze Caddesi No: 7 B Blok 3. Kat B 313 Etlik-Keçiören /ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İsteklilerden; Teklif vermiş oldukları malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığını ve teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek için ürünün teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve/veya broşür tevsik edici belgeler ile birlikte sunmaları istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01990156