SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU 3 KALEM KUMAŞ ALIMI

3 KALEM KUMAŞ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/496521
1-İdarenin
a) Adı:SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi:ADALET MAHALLESI CEZA INFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ YENİKENT SİNCAN/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3125895022 - 3125895009
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:3 KALEM KUMAŞ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:250.000 METRE SMS KUMAŞ 43 GR MAVİ 280.000 METRE TRİBLEX KUMAŞ 60-65 GR MAVİ 50.000 METRE HAM BEZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ TEKSTİL ATOLYESİ AMBAR DEPOLARI
ç) Süresi/teslim tarihi:İhale konusu işe 10.06.2024 Tarihinde başlanacak olup, sözleşme tarihinden itibaren idarenin talebine göre peyder pey alım yapılacaktır. SMS KUMAŞ - HAZİRAN Ayı YAKLAŞIK 50.000 METRE, TEMMUZ Ayı YAKLAŞIK 100.000 METRE, AĞUSTOS Ayı YAKLAŞIK 100.000 METRE, TRİBLEX KUMAŞ - HAZİRAN Ayı YAKLAŞIK 80.000 METRE, TEMMUZ Ayı YAKLAŞIK 100.000 METRE, AĞUSTOS Ayı YAKLAŞIK 100.000 METRE VE HAM BEZ HAZİRAN AYI YAKLAŞIK 10.000 METRE, TEMMUZ AYI YAKLAŞIK 20.000 METRE, AĞUSTOS AYI YAKLAŞIK 20.000 METRE kurumun depolarına yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. İdarenin fazla ihtiyacı olması halinde sipariş miktarı artabilecek olup, ürün 13.09.2024 tarihine kadar talep doğrultusunda idareye teslim edilecektir. Yüklenici firma 7 gün önceden verilecek olan bu siparişleri gününde teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde bu sözleşmenin 34. Maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:10.06.20243-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:09.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU EK BİNA TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ KUMAŞ SATIŞLARI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017922