YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

1)İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıda adresi, kira süresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati belirtilen iş yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile kiraya verilecektir.
2) İhale 07.03.2024 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.
3)Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden aşağıdaki listede belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.
4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi vb giderler) kiracıya ait olacaktır.
5-İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır:
5-1- İhaleye girmek isteyen;
a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,
e)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; (ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
Kamu Tüzel kişilerinin ise bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin :
5-2)Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, şartname, geçici teminat makbuzu,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
5-3)Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul kiralanması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,(ilgisine göre bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen belgeleri vermek)
5-4)Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden)
gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
5-5)İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
5-6)Aşağıdaki listede belirtilen miktarda geçici teminat vermesi.
5-7)İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
5-8)İhaleye girecek kişilerin yer görme belgesini ibraz etmek zorundadır.

S.NOADRESCİNSİMUHAMMEN BEDELKİRA SÜRESİŞARTNAME BEDELİGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Batı Sitesi Mahallesi 15133 ve 15134 no.lu adalar arası, 2337. Sokak üzerinde 4. Dönem Meclis Üyeleri Hatıra Ormanı içerisinde bulunan yaklaşık 83m²’ den ibaret tek katlı sosyal tesis binası (ticari amaçlı olmayan)Sosyal Tesis Binası108.000,00-TL3 YIL1.000,00-TL3.240,00-TL07.03.202414:00
2Macun Mahallesi 42862 ve 42868 no.lu adalar arası 204. Cadde üzerindeki “Park Alanı” içerisinde bulunan yaklaşık 600m²’ den ibaret bina (Elektrik giderlerinin kira bedeli içerisinde olması koşuluyla)Bina360.000,00-TL3 YIL1.000,00-TL10.800,00-TL07.03.202414:05

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989456